bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 31.01.2017 z powodu:
Dział przetargi został przeniesiony do działu zamówień publicznych. Porządkowanie systemu.

Zaproszenie do składania ofert - pogłębianie

Żegluga Szczecińska Spółką z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000292505 ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin, NIP: 851-020-72-24, REGON 000145052,reprezentowana przez Dariusza Słaboszewskiego – Prezesa Zarządu Żeglugi Szczecińskiej Spółki z o.o., działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Szczecin pełniąc funkcję inwestora zastępczego

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 EURO na :

„Prace pogłębiarskie i podczyszczeniowe podejść do nabrzeży zlokalizowanych wzdłuż ulicy Jana z Kolna na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy Zamkowej”

Przedmiotem zamówienia są prace pogłębiarskie, refulacyjne i podczyszczeniowe podejść do nabrzeży zlokalizowanych wzdłuż ulicy Jana z Kolna na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy Zamkowej. Dopuszcza się uzyskanie żądanych parametrów głębokości akwenu metodą przesunięcia osadu.

1. Żądane głębokości :

Nabrzeże Pasażerskie licząc od północnego końca ;
- do głębokości 5,0 m na długości 75 m;
- do głębokości 6,3 m na długości 302 m;

Nabrzeże Bulwar Chrobrego do głębokości 7,0 m na długości 270 m;

Nabrzeże Akademii Morskiej do głębokości 6,0 m na długości 77,00 m;

Nabrzeże Wieleckie do głębokości 3,6 m na długości 235,00 m;

2. Informacje dodatkowe :

- Szerokość prac w dnie wynosi do 50 m.

- Głębokość dna wg sondaży waha się od 2,5 m do 8,5 m

- Aktualny sondaż marzec 2015 r. / dostępny w siedzibie spółki pn – pt 07:00 – 15:00/

3.Planowana ilość do wydobycia ewentualnie przemieszczenia urobku dla osiągnięcia zakładanych głębokości wynosi 440 m3

4.Termin zakończenia prac uwzględniający konieczność wykonania sondażu powykonawczego oraz przeprowadzenie ewentualnych poprawek nie może przekroczyć 29.05.2015 r.

5. Płatność za wymienione usługi nastąpi 14 dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT bądź rachunku na rzecz : Gmina Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 1 ; 70-456 Szczecin.

6. Oferty zawierające cenę brutto należy składać do 28.04.2015 r. do godz. 14.00 w sekretariacie spółki Żegluga Szczecińska Spółką z o.o. ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin lub na adres email: grab@zegluga.szn.plOpublikował: Mariusz Grab
Publikacja dnia: 15.04.2015
Podpisał: Mariusz Grab
Dokument z dnia: 15.04.2015
Dokument oglądany razy: 1 692
Wersja do druku