bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 31.01.2017 z powodu:
Dział przetargi został przeniesiony do działu zamówień publicznych. Porządkowanie systemu.

Zaproszenie do składania ofert - Stróżowanie Bulwar Gdyński

Żegluga Szczecińska Spółką z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000292505 ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin, NIP: 851-020-72-24, REGON 000145052,reprezentowana przez Dariusza Słaboszewskiego – Prezesa Zarządu Żeglugi Szczecińskiej Spółki z o.o.,

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 30.000 EURO DOTYCZĄCEJ

Stróżowania nabrzeża Bulwar Gdyński
w okresie 01.01.2015r. – 31.12.2015 r. w godzinach:

poniedziałek – czwartek od 16.00 do 8.00 dnia następnego,
piątek – poniedziałek od 16.00 do 8.00 w poniedziałek,
dni wolne od pracy od 16.00 w dzień roboczy poprzedzający dzień wolny do 8.00 pierwszego dnia roboczego

Warunki zamówienia:

1. Podstawowe
a) obowiązki pełnione będą w tygodniu wg schematu określonego w zamówieniu,
b) stróżowanie obiektów objętych zamówieniem odbywać się będzie przez osoby niekarane, pozostające w stanie trzeźwości i nie spożywające alkoholu bądź innych środków odurzających podczas służby, przeszkolone w zakresie świadczenia przedmiotowych usług oraz posiadające odpowiednie doświadczenie,
c) podczas zmiany obowiązki wykonywać będzie jeden pracownik,
d) w sytuacji nieprzybycia następnego pracownika na kolejną zmianę, stróż nie możne opuścić swojego stanowiska pracy,
e) pracownik podczas zmiany przebywa na posterunku przy bramie wjazdowej "Starówka", z wyjątkiem czasu dokonywania obchodu,
f) pracownicy podczas pełnienia służby winni posiadać imienne identyfikatory wraz ze zdjęciem,
g) Zamawiający przekazuje do dyspozycji pracownikom stróżującym stanowisko wyposażone w sanitariat - toaletę,
h) Wykonawca będzie ponosił koszty rozmów telefonicznych pracowników, związanych z powiadamianiem odpowiednich służb i Zamawiającego w sytuacjach tego wymagających,
i) Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność cywilną z tytułu zdarzeń powstałych .na skutek zaniedbania bądź zaniechania obowiązków wynikających z umowy (w szczególności z tytułu utraty lub zniszczenia powierzonego mienia).

2. Pozostałe:
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków pracownika pełniącego stróżowanie należy:
a) prowadzenie książki służb,
b) wydawanie kluczy osobom upoważnionym,
c) sporządzanie notatek służbowych dotyczących zdarzeń zaistniałych podczas
pełnienia dyżuru, .
d) dokonywanie systematycznego (co najmniej 4 razy na dobę, nie rzadziej niż co 6 godzin) obchodu całego terenu nabrzeża (z zadaniem niedopuszczenia do dewastacji, kradzieży z włamaniem, wykrywania zagrożeń pożarowych, awarii
urządzeń elektrycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych), odnotowując ten fakt
w książce służb,
e) wzywanie do opuszczenia terenu przez osoby nieuprawnione,
f) w przypadku prób kradzieży, dewastacji mienia, awarii lub pożaru, podejmowanie działań ograniczających wystąpienie szkód materialnych poprzez powiadomienie Policji, odpowiednich służb oraz osób odpowiedzialnych w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy,
g) wykonywanie doraźnych poleceń mieszczących się w obowiązkach stróża, wydawanych przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego,
h) niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu wszystkich uszkodzeń oraz usterek zauważonych przy wykonywaniu czynności oraz ich zabezpieczenie,
i) przestrzeganie przepisów wynikających z instrukcji bhp i p.poż, oraz zarządzeń zamawiającego,
j) utrzymanie bieżącej czystości oraz porządku w pomieszczeniu stróżówki.

Oferta powinna zawierać:

1)Cenę za jedną godzinę stróżowania.

Termin składania ofert: 16.12.2014 r. do godziny 14.00. Oferty należy składać: drogą emailową na adres poczty elektronicznej: grab@zegluga.szn.pl, lub osobiście w siedzibie firmy: Żegluga Szczecińska Sp. z. o.o., ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin, pok. nr 3.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego można uzyskać telefonicznie: +48 91 434 44 28 w godzinach: 08.00 – 15.00.Opublikował: Mariusz Grab
Publikacja dnia: 10.12.2014
Podpisał: Mariusz Grab
Dokument z dnia: 08.12.2014
Dokument oglądany razy: 2 057
Wersja do druku