bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 31.01.2017 z powodu:
Dział przetargi został przeniesiony do działu zamówień publicznych. Porządkowanie systemu.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

 Żegluga Szczecińska Spółką z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000292505 ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin, NIP: 851-020-72-24, REGON 000145052,reprezentowana przez Dariusza Słaboszewskiego – Prezesa Zarządu Żeglugi Szczecińskiej Spółki z o.o.,

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

„Budowa pawilonu tymczasowego nr 3 gastronomiczno – handlowo - usługowego z niezbędną infrastrukturą techniczną na Nabrzeżu Pasażerskim w Szczecinie ul. Jana z Kona 7”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki:
Załącznik nr 1 – oferta cenowa;
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
Załącznik nr 3 – oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 5 – wykaz prac;
Załącznik nr 6 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
Załącznik nr 7 – oświadczenie o posiadaniu uprawnień;
Załącznik nr 8 – wzór umowy.
Załącznik nr 9 – projekt budowlany.
Załącznik nr 10 – pozwolenie na budowę.

Osoby do kontaktu z wykonawcami:

Mariusz Grab, grab@zegluga.szn.pl, tel. 91- 434 44 28, fax. 91- 434 22 63Opublikował: Mariusz Grab
Publikacja dnia: 13.03.2014
Podpisał: Mariusz Grab
Dokument z dnia: 11.03.2014
Dokument oglądany razy: 2 098
Wersja do druku