bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 31.01.2017 z powodu:
Dział przetargi został przeniesiony do działu zamówień publicznych. Porządkowanie systemu.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

 Żegluga Szczecińska Spółką z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000292505
ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin, NIP: 851-020-72-24, REGON 000145052, reprezentowana przez Dariusza Słaboszewskiego – Prezesa Zarządu Żeglugi Szczecińskiej Spółki z o.o.,

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

„Prace pogłębiarskie i refulacyjne podejść do nabrzeży zlokalizowanych wzdłuż ulicy Jana z Kolna na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy Zamkowej oraz podczyszczenie spłycenia na rzece Duńczyca, południowy południowy wschód od południowego krańca Wyspy Grodzkiej”

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1 – oferta cenowa;
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
Załącznik nr 3 – oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 5 – wykaz robót budowlanych;
Załącznik nr 6 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
Załącznik nr 7 – oświadczenie o posiadaniu uprawnień;
Załącznik nr 8 – wzór umowy.
Załącznik nr 9 – plan sytuacyjny

Pytania i odpoiwedzi dotyczące zamówienia.

Pytanie nr 1
W pkt 5 Oferty Cenowej przewidziano zapisy dot. udzielenia na roboty wykonane w ramach realizacji Przedmiotu umowy gwarancji jakości.
Zwracamy uwagę iż na roboty poglębiarskie w praktyce nie udziela się gwarancji m.in. z uwagi na specyfikę tych prac oraz występujące uwarunkowania środowiskowe takie jak np. prądy podwodne powodujące ruch rumowiska oraz naniosy mogące spowodować lokalne spłycenia, osuwanie się urobku ze skarpy, zamulenie dna spowodowane ruchem statków i śrub etc. Ponadto ze względu na trudności zdefiniowania zakresu usługi, w tym wystąpienia wad fizycznych w przedmiocie umowy, których nie można by ujawnić w chwili odbioru robót oraz przypisania, że wady występowały w wykonywanym przedmiocie umowy, w/w rodzaj prac nie jest obejmowany gwarancja jakości. Ponadto jako wykonawca posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu robót pogłębiarskich nie spotkaliśmy się z praktyką udzielania gwarancji na tego typu prace. Wobec powyższego wnosimy o wykreślenie pkt 5 Oferty Cenowej.

Odpowiedź:
Zamawiający w rozdziale XI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określił jako jedyne kryterium cenę. W praktyce dla robót budowlanych gwarancja jest elementem nieodzownym i stosowanym. Nie stanowi ona jednak w tym zamówieniu kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający dopuszcza, że wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości dla tego rodzaju robót.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający zapewnia bezpłatnie miejsca postoju dla jednostek Wykonawcy?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający zapewni bezpłatne miejsca postoju dla jednostek Wykonawcy.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający posiada badania urobku potwierdzające, że urobek jest niezanieczyszczony w świetle obowiązujących przepisów.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że posiada badania urobku potwierdzające, że urobek jest niezanieczyszczony, wykonane z obowiązującymi przepisami w 2011 roku. Jednocześnie informujemy, że na potrzeby zamówienia zlecone zostały następujące badania:
1.Pobranie i przebadanie trzech próbek osadów z dna planowanego obszaru pogłębiania Odry Zachodniej na wysokości Wałów Chrobrego w Szczecinie:
1)Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne badanie pod kątem przekroczeń/ braku przekroczeń parametrów granicznych określonych w paragrafie 4 pkt.2 rozporządzenia.
2)Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne badanie pod kątem przekroczenia/braku przekroczenia stężeń składników określonych w paragrafie 4 ust.1 rozporządzenia, z uwzględnieniem  paragrafu 6 pkt. 1 rozporządzenia. Lista spodziewanych substancji to substancje wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajów stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. Nr 55, poz. 498)
2.Pobranie i przebadanie trzech próbek osadów z dna planowanego obszaru pogłębiania Odry Zachodniej na wysokości Wałów Chrobrego w Szczecinie na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi badanie pod kątem wartości określonych w paragrafie 3 rozporządzenia, z uwzględnieniem paragrafu 1 ust.3 pkt. 1 rozporządzenia. Lista spodziewanych substancji jak w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajów stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. Nr 55, poz. 498)
3.Przeprowadzenie analizy porównawczej stężeń zanieczyszczeń wykazanych w protokołach badań próbek osadów dennych pobranych dnia 15 kwietnia 2011 roku przy nabrzeżu wzdłuż ul. Jana z Kolna w Szczecinie z treścią rozporządzeń:
1)Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne,
2)Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.
Badania są w trakcie opracowywania.

Pytanie nr 4
Prosimy o wyjaśnienie czy za datę zakończenia przedmiotu umowy przyjmuje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego w przypadku odbioru bezusterkowego, czy też okres odbioru końcowego jest zaliczany do terminu wykonania przedmiotu umowy?

Odpowiedź:
Za datę zakończenia przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę zakończenia prac i zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego w przypadku odbioru bezusterkowego.

Pytanie nr 5
Jaką procedurę przewiduje Zamawiający w przypadku gdy podczas realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca napotka na przeszkody podwodne lub niewybuchy, bądź inne materiały niebezpieczne oraz kto będzie ponosił ewentualne koszty wynikające z wydobycia i utylizacji powyższych przeszkód oraz przestojów sprzętu?

Odpowiedź:
Obszar objęty zamówieniem był na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie pogłębiany, a niewielka warstwa urobku do usunięcia, przemawia za tym, że Zamawiający nie spodziewa się napotkania przeszkód podwodnych lub niewybuchów, bądź inne materiałów niebezpiecznych.
W przypadku natrafienia na niewybuchy, zostaną one usunięte na koszt Zamawiającego. Usunięcie pozostałych przeszkód powinno być zawarte w ofercie cenowej, jaką przedstawi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przestoju sprzętu używanego do realizacji zamówienia w przypadku przerw spowodowanych usuwaniem przeszkód podwodnych lub niewybuchów, bądź innych materiałów niebezpiecznych.

Pytanie nr 6
Prosimy o określenie czy prace objęte przedmiotem ww. zamówienia mają charakter prac konserwacyjnych wykonywanych na akwenach portowych w rozumieniu art. 83 ust i pkt 11 ustawy o podatku VAT i czy w związku z powyższym możliwa jest do zastosowania stawka podatku VAT 0%?

Odpowiedź:
Zgodnie z Rozdziałem IX specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz § 7 pkt 6 Załącznika nr 8 – wzór umowy, na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowego skalkulowania ceny brutto za zamówienie, w tym zastosowanie odpowiednich stawek podatku VAT.Opublikował: Mariusz Grab
Publikacja dnia: 06.05.2013
Podpisał: Mariusz Grab
Dokument z dnia: 25.04.2013
Dokument oglądany razy: 4 909
Wersja do druku