bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 31.01.2017 z powodu:
Dane nie aktualne.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Żegluga Szczecińska Spółką z o.o.

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000292505
ul. Jana z Kolna 7, 71-603 Szczecin, NIP: 851-020-72-24, REGON 000145052,
reprezentowana przez Dariusza Słaboszewskiego – Prezesa Zarządu Żeglugi Szczecińskiej Spółki z o.o.,


ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej przystani przy ul. Jana z Kolna w Szczecinie, poprzez remont części nabrzeża w zakresie nawierzchni i instalacji zewnętrznych na nieruchomości oznaczonej – nr 54/3 obręb 1028 oraz 10/3 obręb 1084 Szczecin”- inwestycja typu „zaprojektuj i wybuduj”

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZałąZałącznik nr 1 – oferta cenowa;

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 4 – wykaz prac podobnych;

Załącznik nr 5 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenie o posiadaniu uprawnień;

Załącznik nr 6 – wzór umowy;

Załącznik nr 7 – Program funkcjonalno - użytkowy;

Załącznik nr 8 – Kopia aktualnej mapy terenu i rejonu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia;

Załącznik nr 9 – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Załącznik nr 10 – Decyzja – zezwolenie na wycinkę 9 szt. drzew i zobowiązanie uzupełnienia powstałego ubytku w drzewostanie.

Osoby do kontaktu z wykonawcami:

Mariusz Grab, grab@zegluga.szn.pl, tel. 91- 434 44 28, fax. 91- 434  22 63

Dariusz Słaboszewski, dyrektor@zegluga.szn.pl, tel. 91- 434 55 61, fax. 91- 434 22 63

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego:

Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej przystani przy ul. Jana z Kolna w Szczecinie, poprzez remont części nabrzeża w zakresie nawierzchni i instalacji zewnętrznych na nieruchomości oznaczonej – nr 54/3 obręb 1028 oraz 10/3 obręb 1084 Szczecin”- inwestycja typu „zaprojektuj i wybuduj”

Pytanie 1:
Czy zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim wówczas, gdy osoba odpowiedzialna za sporządzenie dokumentacji projektowej, posiadała będzie uprawnienia do projektowania w zakresie drogowym? Takie doświadczenie i wykształcenie wydaje się bardziej adekwatne do powierzonego zakresu prac którym jest min wykonanie projektów drogowego, kanalizacyjnego i elektrycznego.

Odpowiedź:
Zamawiający określił w ROZDZIALE V warunki jakie Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać. Jednym z warunków jaki nakłada Zamawiający na Wykonawcę, to dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Wybór takiej specjalności podyktowany jest istotnymi warunkami:
a) prace będą prowadzone na budowli hydrotechnicznej jaką jest nabrzeże,
b) Zamawiający przewiduje w przyszłości zagospodarowanie terenu objętego przedmiotowym zamówieniem w postaci zabudowy obiektami budowlanymi.
W związku z powyższym Zamawiający utrzymuje warunek w kształcie, jakim został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 2:
Czy ze względu na wielkość przedsięwzięcia, nie było by wskazane zwiększenie wiarygodności składanych ofert, poprzez zabezpieczenie wniesieniem wadium?

Odpowiedź:
Zabezpieczenia Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, są wystarczające dla określenia wiarygodnego wykonawcy.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zadania? Zważywszy na fakt, iż przedsięwzięcie wykonawca musi sam zaprojektować oraz uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę, termin wskazany przez zamawiającego zdaniem pytającego wydaje się zbyt krótki. W związku z powyższym, czy nie należałoby wydłużyć termin realizacji zadania?

Odpowiedź:
Zamawiający określił w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział VII termin wykonania całości zamówienia - nie dłuższy niż do dnia 1 lipca 2013 roku. Nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu zamówienia wynika z terminu organizacji finału regat The Tall Ships Races 2013, a teren objęty przedmiotem zamówienia, będzie w dyspozycji organizatorów finału regat na podstawie zawartych umów. Jednocześnie informujemy, że Wykonawca ocenia, czy założony zakres robót wymaga pozwolenia na budowę czy zgłoszenia robót budowlanych.

Wniosek:
Uważamy, że zaproponowany przez zamawiającego termin realizacji praco do 1 lipca 2013 roku jest niewystarczający. Po ogłoszeniu wyników zamawiający ma 30 dni na podpisanie umowy, następnie kolejno: uzyskanie mapy do celów projektowych oraz uzyskanie warunków przyłączeniowych - 1,5 miesiąca; uzyskanie uzgodnienia przebiegu trasy przyłączy - ZUD - 1 miesiąc; uzgodnienie wykonanych projektów u Zamawiającego - około 2 tygodni (7 dni Zamawiający); zgłoszenie prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - ustawowy - 30 dni co daje łącznie okres kolejnych 4 miesięcy. Prace budowlane na terenie przedmiotowej inwestycji trwać będą minimum 3 miesiące.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się urealnienie terminu zakończenia prac poprzez wydłużenie okresu przewidzianego na realizację zadania. Proponujemy termin zakończenia robót na dzień 1 Października 2013


Odpowiedź:
Zamawiający określił w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział VII termin wykonania całości zamówienia - nie dłuższy niż do dnia 1 lipca 2013 roku. Nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu zamówienia wynika z terminu organizacji finału regat The Tall Ships Races 2013, a teren objęty przedmiotem zamówienia, będzie po 01.07.2013r. w dyspozycji organizatorów finału regat na podstawie zawartych umów. W związku z powyższym prowadzenie robót na terenie wymienionym w zamówieniu będzie niemożliwe ze względów m.in. bezpieczeństwa.Opublikował: Mariusz Grab
Publikacja dnia: 06.02.2013
Podpisał: Mariusz Grab
Dokument z dnia: 23.01.2013
Dokument oglądany razy: 5 006
Wersja do druku